សាលាអន្តរជាតិអឹឈីវើយើងខ្ញុំ មានកិត្តិយសនឹងជំរាបជូនអំពីការអនុញ្ញាត្តអោយបើកគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅឯកជន ចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដោយរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។

Achievers International School is happy to announce the approval of the renewal of the school license to operate as a private international school by the Ministry of Education Youth and Sports, Cambodia.